• Izjava o Privatnosti

  Ova pravila odre?uju i reguliraju kako vlasnik internet stranice apartments-villa-maja.com koristi te štiti sve informacije koje korisnici i posjetitelji istome dostavljaju kada koriste internet stranicu.

  Poštujemo privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Svi podaci prikupljeni sa ove web stranice nisu dostupni treaoj strani, osim u slueaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

  Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na odre?enu fizieku osobu ili fizieku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvr?uje identitet (primjerice ime i prezime, osobni identifikacijski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

  Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlaeenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi naain ueinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logiekih, matematiekih i drugih operacija s tim podacima.

  Osobne podatke prikupljamo radi:

  - što ueinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva
  - osiguranja pružanja tražene usluge
  - promocije naših usluga
  - naše statistieke obrade podataka
  - moguanosti slanja newslettera, promidžbenih materijala, ponuda i kontaktiranja
  - u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.


  Vlasnik ove internet stranice osobne podatke za prethodno navedene svrhe obraduje na osnovi legitimnog interesa. Legitiman interes postoji kada se koriste podatci korisnika i posjetitelja ove internet stranice u svrhu marketinških aktivnosti, kontaktiranja u komercijalne svrhe ili u cilju poboljšanja vlastitih usluga, distribucije na adrese korisnika informativnih i komercijalnih poruka u elektroniekom ili pisanom obliku.

  Prikupljamo sljedeae podatke koje nam stavljate na raspolaganje:
  - ime i prezime
  - telefon/mobitel
  - e-mail.


  Objavljivanje informacija
  Osobni podaci

  Podatke koje pošaljete možemo otkriti:
  - U svrhu ispunjavanja dogovorene transakcije s Vama ili provo?enja tijeka našeg poslovanja (npr. zaposlenicima našeg apartmana ili imenovanim davateljima usluga, npr. davateljima softverskih usluga)
  - U slueaju da nadležna tijela za provo?enje zakona ili zakonski zastupnici to zahtijevaju od nas za provo?enje upravnih i kaznenih postupaka, a propisano zakonom i propisima
  - Stjecateljima ili moguaim stjecateljima našeg poslovanja ili nekog kljuenog dijela našeg poslovanja


  Zadržavamo pravo prenositi podatke (ukljueujuai i Vaše osobne podatke) treaoj strani u slueaju prodaje, pripajanja, likvidacije ili prijenosa sve ili gotovo sve imovine naše tvrtke pod uvjetom da se treaa strana slaže pridržavati uvjeta iz naše izjave o zaštiti privatnosti i pod uvjetom da treaa osoba koristi Vaše osobne podatke samo u svrhe koje ste nam to dostavili. Bit aete obaviješteni u slueaju takvog prijenosa i imat eete priliku odjaviti se.


  Ako bilo kojem osobnom podatku kojeg imamo o Vama nije moguae pristupiti putem naše internetske stranice/aplikacije, možete nam besplatno poslati svoj zahtjev. U slueaju bilo kojeg Vašeg zahtjeva u pogledu ove Izjave o privatnosti, te u svrhu korištenja bilo kojeg od vaših prava, ili ako imate prigovor, molimo kontaktirajte nas putem našeg Službenika za zaštitu podataka putem ovog emaila: villa-maja@hotmail.com


  Tako?er možete kontaktirati tijelo nadležno za zaštitu podataka: Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Martiaeva ulica 14, HR-10000 Zagreb, email: azop@azop.hr.

  Ako želite prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, a nije Vam izravno dostupna niti jedna metoda prigovaranja, molimo kontaktirajte nas putem adrese: villa-maja@hotmail.com


  Neosobni podaci

  Možemo ustupiti neosobne podatke treaim stranama, gdje se te informacije kombiniraju sa slienim informacijama drugih korisnika naše web stranice. Na primjer, možemo obavijestiti treae strane o broju jedinstvenih korisnika koji poajecuju naš web oglasnik, demografsku podjelu korisnika naših web stranica ili aktivnosti koje posjetitelji naše web stranice imaju na našoj web stranici. Treae strane kojima možemo pružiti te informacije mogu ukljueivati potencijalne ili stvarne oglašivaee, pružatelje usluga oglašavanja (ukljueujuai usluge praaenja web stranica), komercijalne partnere, sponzore, licence, istraživaee i ostale sliene strane.


  Brisanje podataka

  Sukladno važeaim propisima o zaštiti osobnih podataka i Opae uredbe o zaštiti osobnih podataka, na Vaš zahtjev omoguait ce Vam se pristup, ogranieenje obrade, prijenos, ispravak i brisanje osobnih podataka.
  Ako želite ostvariti ta prava, javite nam se putem ovog email raeuna: villa-maja@hotmail.com
  Ako postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit aemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i sprijeeimo neautoriziranu obradu osobnih podataka


  Pravo na zaborav - Kako možete kontrolirati osobne podatke koje ste nam dali

  Želimo da imate kontrolu nad našim korištenjem vaših osobnih podataka tzv. pravo na zaborav.

  Kontrolu možete vršiti na sljedeae naeine:
  - možete nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje imamo o vama;
  - možete nas obavijestiti o bilo kakvim promjenama vaših osobnih podataka, ili zatražiti da ispravimo bilo kakav osobni podatak koji imamo o vama
  - možete nas zatražiti da izbrišemo osobne podatke koje imamo o vama, ili blokiramo ili ogranieimo obradu osobnih podataka koje imamo o vama, ili prigovoriti odre?enim naainima na koje koristimo vaše osobne podatke; i
  - možete zatražiti da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo treaoj osobi.

  Osobne podatke koristimo iskljueivo na temelju vaše privole. Iste obradujemo na osnovi legitimnog interesa ili javnog interesa. Vi ste ovlašteni povuci navedenu privolu u svako doba i imate pravo prigovoriti korištenju Vaših osobnih podataka u skladu s odredbama zakona koji reguliraju korištenje osobne podatke.

  Mi neaemo provjeravati toenost danih podataka i tu se oslanjamo na Vas da aete osigurati da su Vaši osobni podaci potpuni, toeni i ažurni. Možete nas bez odga?anja kontaktirati kako biste nas obavijestili o svim promjenama ili netoenostima u vezi Vaših osobnih podataka.


  Zadržavanje Vaših podataka

  Apartments Villa Maja iz Gradca u vlasništvu Milana Gnjeea ae zadržati Vaše osobne podatke u minimalno vremenu potrebnom za uspješno izvršenje navedene svrhe za prikupljanje tih podataka. Osobni podaci biti ae duže zadržani samo ako je to zakonski potrebno ili ako je to potrebno u svrhu provo?enja pravnog postupka u tijeku ili vjerojatnog buduaeg pravnog postupka ili ako to može pomoai u spreeavanju prijevare.

  Ako želite prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, a nije Vam izravno dostupna niti jedna metoda prigovaranja, molimo kontaktirajte nas putem adrese villa-maja@hotmail.com